Dimitrij Kitajenko (Dmitry, Dmitri, Dimitri, Kitayenko, Kitaenko)
Kitajenko

"orchestral ecstasy without remorse"

Critical praise from the "Leipziger Vokszeitung" about the concert of the Gewandhaus Orchestra under the direction of Dimitri Kitaenko, conducting works by Rachmaninov and Tchaikovsky.
Read more.